RODO
Klienci i potencjalni klienci

RODO
Klienci i potencjalni klienci

Informacja o Administratorze Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest KP Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (ul. Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice, KRS: 0000622854).

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas mogą się Państwo skontaktować wysyłając wiadomość na następujący adres e-mail: adminrodo@kplabs.pl albo wysyłając zapytania na następujący adres: ul. Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości nawiązania współpracy lub uniemożliwieniem kontaktu w celu wykonania umowy.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa i adres przedsiębiorstwa, w którym są Państwo zatrudnieni, stanowisko służbowe lub pełniona funkcja, adres e-mail, numer telefonu. Dane te pozyskujemy bezpośrednio od Państwa lub od osób negocjujących i zawierających umowy.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:

  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: w celu podejmowania działań przed zawarciem umowy oraz wykonania umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej;
  • art. 6 ust. 1 lit f) RODO: w celu nawiązywania relacji handlowych i realizacji usług, o w celu nawiązania kontaktów służących wykonywaniu zawartych umów, o w celu ściągania należności, oraz w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, o w celu marketingu usług i produktów własnych.

Informacje o odbiorcach danych osobowych i przekazywaniu danych do państw trzecich

Państwa dane osobowe przekazujemy naszym dostawcom usług informatycznych, takim jak dostawcy poczty elektronicznej,

Może się zdarzyć, że dostawcy usług przechowują Państwa dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, gwarantujemy jednak, że Państwa dane są bezpieczne, gdyż wybieramy wyłącznie dostawców, którzy zapewniają odpowiedni stopień ochrony. O tym, czy dane państwo lub organizacja zapewniają odpowiedni stopień ochrony decyduje Komisja Europejska, ale dbamy też o to w umowach zawieranych z takimi dostawcami (stosując tzw. standardowe klauzule umowne).

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu wykonania wszelkich praw i obowiązków wynikających z umów, dla realizacji których przetwarzamy Państwa dane osobowe lub zgłoszenia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Możemy także zachować dane (lub ich część) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, nie dłużej niż przez 10 lat od zakończenia współpracy.

Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo sprostowania Państwa danych,
  • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz żądania w związku z tym usunięcia przez nas Państwa danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.

Jeśli mają Państwo wątpliwości co do tego, czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z prawem, mogą wnieść Państwo skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Contact us

Write, call us or meet us directly!

Newsletter

Sign up

Subscribe to our newsletter to receive KP Labs news straight to your inbox!