RODO
Pracownicy i współpracownicy

RODO
Pracownicy i współpracownicy

Informacja o Administratorze Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest KP Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (ul. Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice, KRS: 0000622854).

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas mogą się Państwo skontaktować wysyłając wiadomość na następujący adres e-mail: adminrodo@kplabs.pl albo wysyłając zapytania na następujący adres: ul. Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Ich niepodanie może skutkować niemożliwością zawarcia z Państwem odpowiednich umów o pracę albo umów o współpracy, niemożnością prowadzenia rozliczeń czy wypełnienia obowiązków ciążących na nas z mocy prawa.

Niektóre dane (w szczególności dane związane z korzystaniem z benefitów czy rozmów feedbackowych) wykorzystujemy dla naszego uzasadnionego interesu, jakim jest zapewnienie Państwu dogodnych i atrakcyjnych warunków pracy i współpracy – bez ich przetwarzania nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć tego celu.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Dla celów zatrudnienia i nawiązania współpracy oraz wykonywania umów w tym zakresie przetwarzamy zarówno dane identyfikacyjne (w tym imię, nazwisko, PESEL), dane kontaktowe (telefon, email, adresy) oraz dane dotyczące Państwa historii zatrudnienia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, numerów rachunków bankowych i inne.

Niektóre dane (np. z rozmów feedbackowych, dane niezbędne do objęcia Państwa systemem benefitów pracowniczych) przetwarzamy w związku z naszym uzasadnionym interesem, jakim jest chęć zapewnienia Państwu atrakcyjnego miejsca pracy.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO:
  • w celu objęcia pracowników i współpracowników dodatkowym ubezpieczeniem,
  • w celu zamieszczenia danych na kartach dostępu do budynków, na stronach internetowych Administratora i w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
  • w celu udostępnienia danych osób podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi oferowania benefitów pracowniczych, o w celu udostępnienia danych osobowych podmiotom realizującym zadania z zakresu medycyny pracy;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę albo umowy o współpracy i w celu realizacji tych umów;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO:
  • w celu spełnienia obowiązków Administratora wynikających z kodeksu pracy i aktów powiązanych, w tym zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • w celu zgłoszenia pracowników i zleceniobiorców do ubezpieczenia społecznego,
  • w celu prowadzenia dokumentacji księgowo-kadrowej,
  • w celu przechowywania akt pracowniczych i innych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, o w celu organizacji i rozliczeń wyjazdów służbowych,
  • w celu obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych, o w celu realizacji projektów dofinansowywanych ze środków publicznych i ich rozliczania, o w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO:
  • w celach ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami,
  • w celach podnoszenia zadowolenia z warunków pracy i ulepszania tych warunków,
  • w celach prowadzenia wewnętrznej komunikacji z pracownikami i współpracownikami,
  • w celu organizacji i rozliczeń wyjazdów służbowych,
  • w celu prowadzenia ewidencji powierzonego pracownikom i współpracownikom sprzętu, infrastruktury i środków ochrony osobistej, o uzyskiwania dofinansowania i realizacji projektów ze środków publicznych.

Informacje o odbiorcach danych osobowych i przekazywaniu danych do państw trzecich

Państwa dane osobowe możemy przekazywać naszym kontrahentom biznesowym, instytucjom finansującym projekty realizowane przez Administratora, podmiotom prowadzącym obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych, a także podmiotom świadczącym usługi na rzecz lub w imieniu Administratora (m.in. podmiotom realizującym obsługę poczty elektronicznej, hostingu, wsparcia technicznego, usługi konsultingowe lub audytowe).

Może się zdarzyć, że będziemy zobowiązani przekazać określone Państwa dane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. sądy, prokuratura, komornicy, organy nadzorcze). Państwa dane przekazujemy również firmom świadczącym benefity pracownicze.

Może się zdarzyć, że dostawcy usług przechowują Państwa dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, gwarantujemy jednak, że Państwa dane są bezpieczne, gdyż wybieramy wyłącznie dostawców, którzy zapewniają odpowiedni stopień ochrony. O tym, czy dane państwo lub organizacja zapewniają odpowiedni stopień ochrony decyduje Komisja Europejska, ale dbamy też o to w umowach zawieranych z takimi dostawcami (stosując tzw. standardowe klauzule umowne).

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane przetwarzać będziemy do czasu zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, do czasu rozwiązania umów lub tak długo, jak to jest wymagane przepisami prawa. Możemy także zachować dane (lub ich część) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, nie dłużej niż przez 10 lat od zakończenia współpracy.

Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo sprostowania Państwa danych,
 • prawo żądania usunięcia danych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • prawo przenoszenia danych.

Jeśli mają Państwo wątpliwości co do tego, czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z prawem, mogą wnieść Państwo skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Contact us

Write, call us or meet us directly!

Newsletter

Sign up

Subscribe to our newsletter to receive KP Labs news straight to your inbox!